top of page

อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน


อานิสงส์ของการถวายสังฆทาน สังฆทาน อานิสงส์ ทำบุญ วันพระ

“การถวายสังฆทาน เป็นสิ่งที่ทำแล้วได้อานิสงส์อย่างแรงกล้า มากกว่าการถวายให้พระพุทธเจ้าแบบเจาะจง” 


สังฆทาน


สังฆทาน มาจาก สังฆะ หมายถึง หมู่ หรือ กลุ่ม 2 ขึ้นไป ทาน หมายถึง การให้ บริจาค แบ่งปัน สมาสกันเกิดคำว่า สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายแก่สงฆ์โดยไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง


สังฆทาน ปรากฎใน “ทักขิณาวิภังคสูตร” ในพระไตรปิฎก ที่ได้เล่าว่า ครั้งหนึ่งนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระพุทธเจ้า(น้า) ต้องการถวายจีวรแด่พระพุทธเจ้า ขณะประทับที่ วัดนิโครธาราม พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ โดยตรัสว่าให้ถวายผ้าจีวรนี้เป็นส่วนกลางแก่คณะสงฆ์ เพราะเป็นสังฆทานที่ได้อานิสงส์มากกว่าการถวายแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดา นับแต่นั้นมาการถวายสังฆทานก็ถือเป็นการให้ทานที่ประชาชนนิยมทำเป็นอย่างมากเพราะเชื่อว่าจะได้อานิสงส์สูง


การถวายสังฆทานนั้น สามารถถวายปัจจัยวัตถุใด ๆ ก็ได้ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวม เช่นการถวายกุฏิ หนังสือ ปากกา เครื่องทำความสะอาด ของใช้อุปโภคบริโภคที่เป็นประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว หรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่น แต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานได้เช่นกัน


9 สิ่งของที่ถวายสังฆทานแล้วให้อานิสงส์เป็นเลิศ


ถวายผ้าไตรจีวรอานิสงส์ ถวายหลอดไฟอานิสงส์ ถวายใบมีดโกนอานิสงส์ ถวายยาสามัญประจำบ้านอานิสงส์ ถวายรองเท้าอานิสงส์ ถวายเครื่องใช้ไฟฟ้าอานิสงส์ ถวายของใช้ทำความสะอาดอานิสงส์ ถวายอาหารอานิสงส์ อานิสงส์ สังฆทาน ถวาย วัด ทำบุญ

1. ผ้าไตรจีวร อานิสงส์ ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม มีแต่คนนับหน้าถือตา

2. หลอดไฟ ธูปเทียน อานิสงส์ ให้ชีวิตเจอแต่ทางสว่างไม่มีอุปสรรค

3. ใบมีดโกน อานิสงส์ ตัดสิ่งไม่ดี อุปสรรค ออกไปจากชีวิต

4. ยาสามัญประจำบ้าน อานิสงส์ สุขภาพยืนยาว ไร้โรคภัยผจญ

5. รองเท้า อานิสงส์ ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้า ราบรื่น

6. เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก อานิสงส์ ชีวิตแคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายทุกสรรพสิ่ง

7. ของใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อานิสงส์ ชีวิตไม่มีเรื่องติดขัด มีหนทางให้แก้ไขปัญหาเสมอ

8. ของกินและน้ำสะอาด อานิสงส์ มีกินมีใช้ไปตลอดปที่ใดก็ไม่อดอยาก

9. ชำระหนี้สงฆ์ อานิสงส์ บริจาคตามกำลังช่วยให้มีเงินไม่ขาดมือ


คำกล่าวถวายสังฆทาน


ตั้งนะโมสามจบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ” (๓ จบ)


อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม

สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุ สังโฆ อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ

อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายฯ


กล่าวคำแปล

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page